Steam Technology (เทคโนโลยีไอน้ำ)


คุณสมบัติของน้ำ Feed ที่ดีสำหรับป้อนเข้าสู่หม้อไอน้ำ

  • มีความกระด้างน้อย
  • มีความขุ่นน้อย (ปริมาณสารปนเปื้อนน้อย)
  • ปริมาณอากาศละลายอยู่ในน้ำน้อย
  • ความเป็นกรด-ด่าง (ค่า pH) ควรอยู่ระหว่าง 7-9
  • ปริมาณสารละลายที่ละลายปนอยู่ในน้ำ (TDS) ไม่ควรเกิน 500 ppm