การป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบหม้อไอน้ำ      Boiler หรือ หม้อไอน้ำ คืออุปกรณ์ที่ใช้ความร้อนจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง ในการเปลี่ยนน้ำให้เป็นไอน้ำภายใต้ความดันค่าหนึ่ง เพื่อนำไอน้ำที่ได้ไปใช้งานในกระบวนการผลิตต่อไป

Boiler แบ่งเป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ

      1. Fire tube boiler หรือ Cylindrical Boiler : ชนิดนี้จะมีไฟวิ่งในท่อ และน้ำไหลรอบนอกท่อ ปัญหาจึงเกิดด้านสัมผัสน้ำ คือ รอบนอกท่อ

      2. Water tube boiler ไฟวิ่งรอบนอกท่อ น้ำจะไหลในท่อ ปัญหาจะเกิดจากด้านในท่อที่สัมผัสน้ำ